POLITYKA PRYWATNOŚCI EUROPEAN CHESS SCHOOL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), od dnia 25.05.2018 roku zabezpieczamy dane osobowe uczniów European Chess School sp. z o.o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem serwisu https://szkolaszachowa.pl jest European Chess School sp. z o.o. : Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa, NIP: 5252758495, REGON: 380925203, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000742885

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kontaktować się na adres:
e-mail: kontakt@szkolaszachowa.pl
adres: Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia, że Państwa dane przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO.

Korzystanie przez Państwa z Serwisu szkoły w podstawowym zakresie nie wiąże się z udostępnianiem nam jakichkolwiek danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych w celu kontaktu ze szkołą, założenia konta użytkownika, zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania powyższych czynności. W przypadku odmowy podania przez Państwa danych osobowych będziemy musieli odmówić zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZA ADMINISTRATOR, W JAKICH CELACH I W OPARCIU O JAKĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ.

W przypadku rejestracji konta użytkownika w Serwisie jak również w przypadku zawarcia Umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora, konieczne będzie podanie określonych informacji. Informacje te obejmują dane identyfikacyjne w postaci: imienia i nazwiska Ucznia, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru Pesel, adresu zamieszkania, w przypadku małoletnich uczniów danych osobowych opiekuna prawnego w postaci imienia i nazwiska, numeru Pesel, numeru dowodu osobistego, numeru rachunku bankowego.

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

- rejestracji Państwa konta w Serwisie, zawarcia i wykonania zawartej umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora, wystawienia certyfikatu po ukończeniu kursu. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
- realizacji zadań dydaktycznych wynikających z zawartej Umowy na usługi szkoleniowe stanowiące ofertę Szkoły. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług Szkoły, co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- statystycznym związanym ze świadczeniami socjalnymi wynikającymi z uprawnień Karty Dużej Rodziny. art. 6 ust. 1 lit b RODO,
- w innym celu i zakresie, jeżeli Administrator uzyska na to pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a RODO,
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Administrator informuje, że na stronie www.szkolaszachowa.pl używana jest technologia cookies (tzw. ciasteczek) do gromadzenia informacji.

Dane takie jak adresy IP są zbierane przez pliki cookies w celu m.in. personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, dostosowania zawartości stron Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz używanego przez niego urządzenia.

Pliki cookies nigdy nie zawierają Państwa danych osobowych.

Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje również mechanizmy podmiotów zewnętrznych, partnerów, reklamodawców, co bezpośrednio wiąże się z zapisaniem w urządzeniu końcowym Użytkownika cookies tych podmiotów. Jest to między innymi Facebook.

W przypadku gdy oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach używanej przeglądarki (dotyczy to każdego rodzaju cookies) lub usunąć te pliki ze swoich urządzeń.

Ograniczenia stosowania plików cookies może negatywnie wpłynąć na niektóre z funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu lub uniemożliwić ich stosowanie.

Przechowywane informacje w formie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w używanym przez Państwa urządzeniu końcowym ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

4. KOMU ADMINISTRATOR PRZEKAZUJE PAŃSTWA DANE.

Administrator może udostępnić Państwa dane:
- podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług - podmiotom z których Szkoła korzysta przy realizacji umowy,
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne, księgowe, pracownicy i współpracownicy) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEM PAŃSTWA DANE.

Administrator przechowuje Państwa dane przez okres obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu przez 24 miesiące w zakresie usług oferowanych przez Szkołę a także do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartych Umów.

6. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator w odpowiedzi na żądanie otrzymane od podmiotu danych, udziela bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca – informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem.

W przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze lub dużej liczy żądań termin na rozpoznanie żądania podmiotu danych Administrator może wydłużyć maksymalnie o dodatkowe 2 miesiące. W takim przypadku Administrator zobligowany jest do poinformowania podmiotu danych o przyczynach i okresie na wydłużenia rozpoznania żądania.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

Na podstawie art. 21 RODO mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli są one przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora lub o powierzone zadanie w interesie publicznym.

W przypadku zasadności sprzeciwu i braku podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, Administrator usunie Państwa dane i zaprzestanie ich dalszego przetwarzania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na podstawie art. 18 RODO mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

A. kwestionują Państwo prawidłowość danych – do czasu sprawdzenia przez Administratora ich poprawności,
B. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięcia danych, żądając jednocześnie ograniczenia ich wykorzystywania,
C. Administrator nie potrzebuje Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
D. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadniony interes Administratora jest nadrzędny wobec podstaw złożonego sprzeciwu.

Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia dotyczących Państwa informacji

Na podstawie art. 15 RODO mają Państwo prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, mają Państwo prawo dostępu do nich oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalenia tego okresu, o przysługujących Państwu prawach na podstawie RODO, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Na podstawie art. 16 RODO mają Państwo prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Na podstawie art. 17 RODO mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  •  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  •  osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

Prawo do przenoszenia danych.

Na podstawie art. 20 RODO Administrator na Państwa żądanie wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi, a które są przetwarzane w wyniku udzielenia zgody lub w celu zawarcia lub wykonania umowy.

7. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.